Home

Platform Duurzaam Fryslân
, wynenerzjy fan en foar Fryslân

Het Platform Duurzaam Fryslân is officieel in 2011 opgericht. Het is een vereniging waarin drie partijen lid zijn, namelijk VWF, Noordenwind en de FFD. Deze leden hebben elk een eigen achterban.

De vereniging PDF is ontstaan uit de behoefte om de krachten van de diverse partijen te bundelen om te komen tot een integrale aanpak van windenergie. Windenergie heeft effect op vele aspecten van de samenleving: het wekt duurzame energie op, het zorgt voor werkgelegenheid, het geeft economische input in de regio etc.. Kortom windenergie is een onderwerp wat een goede uitwerking behoeft en wat een duidelijk beleid nodig heeft.

AANBOD600
Het PDF heeft een plan geschreven waarin de verschillende items als sanering, participatie en het vermeerderen van de hoeveelheid groene kWh met minder molens mogelijk te maken. Dit plan noemen we het AANBOD600.
De inhoud van de thema’s zijn uitgewerkt in de diverse publicaties die u onderaan deze website vindt.

In 2013 is het PDF één van de drie partijen die de Stichting Fryslan Foar de Wyn (FFDW) oprichtte. De gedachte dat je samen met anderen tot een goede uitwerking voor Fryslân te komen is daarvoor de basis. Dit heeft in 2014 uiteindelijk geleid tot een duidelijk advies aan de leden van de Friese Staten in de vorm van het Advies van de commissie Winsemius.    

De leden van de vereniging weten uit ervaring wat voor kracht de wind heeft en blijven zich inzetten om de effecten op de maatschappij in zijn geheel te verwoorden en zichtbaar te maken. Met als doel dat we de wind niet tevergeefs aan ons voorbij laten gaan, maar gebruiken voor nu en in de toekomst!

ADVERTENTIE LEEUWARDER COURANT

Recent is in de Leeuwarder Courant gepleit voor Wind op Land. In de advertenties van zaterdag en maandag jl.  zijn per abuis de namen van Platform Duurzaam Fryslân, Stichting Hou Friesland Mooi en Friese Milieu Federatie als afzender genoemd, terwijl dit absoluut niet het geval is.
De afzender is de groep initiatiefnemers van initiatieven waarvan de commissie Winsemius heeft aanbevolen ze in uitvoeringplannen op te nemen, een aantal onder voorwaarde van bijstelling.
 
Platform Duurzaam Fryslân is voor windenergie op land, maar niet overal en niet op alle manieren. Platform Duurzaam Fryslân onderschrijft de randvoorwaarden en de uitkomsten van Fryslân foar de Wyn. 
 
Fryslân foar de Wyn en de commissie Winsemius stellen voor om met 20 initiatieven aan de slag te gaan op een verantwoorde manier.  Met een uitvoeringsorganisatie en binnen Friese spelregels. 
Deze aanpak en deze initiatieven zijn het resultaat van een zorgvuldig proces en een eerlijk compromis tussen de belangen van natuur, omwonenden en de windsector.
Platform Duurzaam Fryslân is dus niet onvoorwaardelijk voor windenergie op land, maar denkt en werkt samen met alle andere belanghebbenden graag mee aan de verdere uitvoering van deze initiatieven met deze aanpak.

Voor een mooi, leefbaar en duurzaam Fryslân voor ons en voor onze kinderen.


 

 

 

Recente Projecten

Aanbod600

Het Platform Duurzaam Fryslân heeft het bestuur van de Provinsje Fryslân een plan aangeboden om in 2020 de helft van de benodigde elektriciteit in de provincie duurzaam te leveren met behulp van Meer informatie